Anunci de l’ATIB: Cobrament relatiu als rebuts de l’IAE.

Es comunica, en relació amb els rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a 2020, i quan es tracti de quotes nacionals i provincials, gestió recaptatòria de la qual correspon a l’Administració Tributària de l’Estat el següent:

TERMINI PER EFECTUAR L’INGRÉS

Del 16 de setembre fins al 20 de novembre de 2020 (Resolució de 18 de maig de 2020, del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària)

LLOC DE PAGAMENT

  • Quotes nacionals

A través de les entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d’estalvi i Cooperatives de crèdit) a les quals no és necessari disposar d’un compte obert.

  • Quotes provincials

A través de les entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d’estalvi i Cooperatives de crèdit) a les quals és obligatori tenir un compte obert.

Els ingressos es podran efectuar durant l’horari d’atenció al públic d’aquestes entitats.

Així mateix, el pagament de les quotes nacionals i provincials es pot fer mitjançant dèbit en compte, a través d’internet, a l’adreça www.agenciatributaria.es, a l’opció: Seu Electrònica. Tràmits Destacats de Pagaments d’Imposts. Per fer el pagament per internet és necessari disposar d’un sistema de signatura electrònica dels admesos per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver estat satisfet el deute, determinarà l’inici del període executiu i la meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs als quals es refereixen els articles 26 i 28 de la Llei General Tributària.

Etiquetat amb: ,
Publicat a Seu de l'Agencia Tributària de les Illes Balears

Contact Form Powered By : XYZScripts.com