Consum bàsic i racional d’aigua

L’aigua dolça és un recurs renovable, però no és un recurs infinit. El 97% de l’aigua del planeta es salada i de l’aigua dolça existent, les dues terceres parts no son aprofitables per que estan glaçades.

A les Illes Balears l’aigua dolça disponible en els embassaments i aqüífers prové exclusivament de la pluja i resulta insuficient per a satisfer la demanda creixent.

Per aquest motiu, és important que l’administració pública no faciliti la utilització indiscriminada i sense control de l’aigua.

L’ús racional de l’aigua és una filosofia de control i gestió d’un recurs natural renovable però limitat, amb l’objectiu de permetre l’aprofitament de manera eficient, sense arriscar-ne la disponibilitat per a generacions futures.

L´OMS (Organització Mundial de la Salut) diu que una persona necessita 50 litres d’aigua diaris per a mantenir un nivell de vida adequat: 5 per a beure, 20 per a neteja (salubritat de la llar), 15 per a higiene personal i 10 per a la preparació del menjar. És necessari puntualitzar que estem tractant únicament de la quantitat per a cobrir les necessitats bàsiques, (no s’inclouen aquí quantitats destinades al desenvolupament d’activitats econòmiques, agricultura, indústria i serveis o necessitats col·lectives).

Per a un consum urbà total (hospitals, escoles, negocis etc..) l’ OMS preveu, com a mínim, el consum d’uns 100 litres per persona i dia.

Per a facilitar un ús racional de l’aigua en l’àmbit domèstic, l’Ajuntament sols subvenciona el consum considerat bàsic, per això existeixen els trams de la tarifa progressiva i s’aplica el preu bonificat de 0’39 euros/tona, sols a les primeres 15 tones de consum d’aigua facturada bimestralment a cada domicili. A partir de les 16 tones l’aigua es paga a 0’96 euros/tona, a partir de 37 tones a 1’63 euros/tona i a partir de 50 tones a 2’91 euros/tona.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com