Contractació dels bars i serveis de neteja del camp d’esports

Aprovat per Decret de Batlia de data 16-04-2013, el Plec de Clàusules Administratives particulars que ha de regir el contracte de serveis de la prestació dels serveis de bar i neteja de les instal.lacions del camp d’esports “Antoni Gelabert” mijançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació; de conformitat amb el previst a l’art. 188.3 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s’exposa al públic durant el termini de deu dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació d’aquest anunci al BOIB, perquè puguin presentar-s’hi reclamacions.

[BOIB] Contracte serveis bar i neteja camp esports

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com