Convocatòria i Bases de la Concessió de Subvencions Ordinàries a Entitats i Associacions sense finalitat de lucre per a l’any 2021.

Avui dijous 1 de juliol s’ha publicat al BOIB núm. 86 de 1 de juliol la convocatòria i les bases definitives de la concessió de subvencions ordinàries a entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2021.

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions, dins dels límits establerts en el pressupost municipal i en els termes del Reglament municipal regulador de subvencions, per donar suport econòmic a les actuacions, les iniciatives i els projectes de les entitats sense ànim de lucre del municipi de Santa Maria del Camí en matèria cultural, social, esportiva, comercial, turística, educativa i lúdica.

Per a les subvencions que regulen aquestes bases es destina un import màxim determinat als pressuposts municipals de l’any 2021

Poden acollir-se a la convocatòria de subvencions les entitats i les associacions constituïdes legalment, sense finalitat de lucre, radicades en el terme municipal de Santa Maria del Camí i censades en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, que acompleixin els requisits que fixa l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). Entre d’altres requisits és indispensable trobar-se al corrent en l’acompliment de les obligacions tributàries amb les administracions públiques i la Seguretat Social.

Les sol·licituds s’han de formalitzar en un únic model formulari facilitat pel propi Ajuntament, que figura com a annex d’aquesta convocatòria i que es pot recollir a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, Plaça de la Vila nº1. Aquest model de formulari també es pot descarregar al vincle que facilitam al final d’aquesta entrada i a l’apartat d’Ajuts i Subvencions d’aquesta pàgina web.
Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida adjunta, s’han de presentar en el Registre de l’Ajuntament o en qualsevol dels registres que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú, i han d’anar dirigides a Participació Ciutadana.
El termini per a la presentació de les sol·licituds és de dia 2 de juliol fins dia 21 de juliol de 2021.


Podeu trobar les bases per a consultar quins documents es necessiten i la resta d’informació d’aquesta convocatòria descarregant el BOIB corresponent en format pdf aquí: Convocatòria i bases definitives de la concessió de subvencions ordinàries a entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2021.

Publicat a Promoció econòmica i turisme

Contact Form Powered By : XYZScripts.com