Publicat el llistat provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera nou places de policia local de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí mitjançant procediment extraordinari.

D’acord amb el Decret de Batlia dictat en data de primer de febrer de 2021, es publica la relació provisional dels aspirants admesos i no admesos a la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera nou places de policia local de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí mitjançant procediment extraordinari.

Els aspirants exclosos disposen d’un termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació d’aquest anunci per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.
Les dates de les proves se publicaran a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i es convocaran d’acord a les mesures sanitàries produïdes per la COVID-19

Podeu descarregar el llistat, en format pdf, en el següent enllaç, o en el nostre tauler d’anuncis.

Etiquetat amb:
Publicat a Batlia, Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com