Entitats i associacions

arrow-red Actualització 2016 del Registre Municipal d’Entitats

Què és una associació i com es pot constituir?

Segons l’article 5.1 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, les associacions es constitueixen mitjançant un acord de tres o més persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que es comprometen a posar en comú coneixements, mitjans i activitats per aconseguir unes finalitats lícites, comunes, d’interès general o particular, i es doten dels estatuts que regeixen el funcionament de l’associació.
Així mateix, d’acord amb l’article 1.2 de la Llei orgànica 1/2002, el dret d’associació es regeix amb caràcter general pel que disposa aquesta Llei, dins l’àmbit d’aplicació de la qual s’inclouen totes les associacions que no tinguin finalitat de lucre i que no estiguin sotmeses a un règim associatiu específic.

Per obtenir més informació sobre la constitució d’associacions, visiteu el Registre d’Associacions de les Illes Balears. En aquesta pàgina podeu trobar el procés a seguir i models de tots els documents necessaris, com per exemple models d’estatuts.

Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes

Les entitats legalment constituïdes que tenguin un domicili a Santa Maria del Camí i com a objectius la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials del municipi de Santa Maria del Camí, l’àmbit d’actuació de les quals comprengui el terme municipal de Santa Maria del Camí o part d’ell i que tenguin implantació coneguda al terme poden optar a ser inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Per exercir els drets de participació reconeguts, les Entitats hauran d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. L’Ajuntament podrà subvencionar econòmicament a les associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. Les associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes podran accedir a l’ús de locals  municipals.

Tràmits per al registre municipal d’entitats ciutadanes

 • Sol·licitud d’inscripció i d’actualització de dades al registre municipal d’entitats ciutadanes (doc/pdf).
  L’actualització de dades s’ha de fer anualment.
 • El formulari es pot entregar a personalment a l’Ajuntament o es pot enviar per correu electrònic a fildirecte@ajsantamariadelcami.net

Convenis

Les entitats inscrites al Registre Municipal podran signar amb la Corporació convenis, concerts o altres tipus de col·laboracions previstes a les lleis que permetin una participació en la gestió dels serveis socials i culturals.

Entitats de Santa Maria del Camí

(Incloses en Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes)

 1. Agrupament Escolta I Guia Terra De Pous Moviment Escolta I Guiatge De Mallorca
 2. Amics de la Vall de Coanegra
 3. Amipa IES Santa Maria
 4. Ampa Col.Legi  Ramon Llull
 5. Ania. Animal Angels.
 6. Antic Grup de Teatre del Convent
 7. Associació Més Que Pedre
 8. Associació De Comerciants I Serveis De Sta. Maria Del CamÍ
 9. Associació Pensionistes I Jubilats De Sta Maria Del CamÍ
 10. Associació Persones Majors De Sta. Maria Del CamÍ
 11. Associació Segona Edat Sta. Maria Del CamÍ “Passatemps”
 12. Associació Veïns De Sa Pomada (Son Fango)
 13. Banda de Música de Santa Maria del CamÍ
 14. CEIP Melcion Rosselló i Simonet
 15. Coanegra
 16. Col.Lectiu Cultural Mahuya
 17. Col.Legi Ramon Llull
 18. Colla De Gegants de Sta. Maria Del CamÍ
 19. Delegació Local Obra Cultural Balear
 20. Factoria de So
 21. Grup de Teatre S’Escoleta
 22. Motoclub Escuderia L’Ofre
 23. Parròquia Santa Maria Del Camí
 24. Santa Maria Sense Fronteres
 25. Santa Maria Tennis Club
 26. Societat de Caçadors Santa Maria del CamÍ
 27. Unió Balear de Jiu Jitsu