Equip de Govern

Nicolau Canyelles (MÉS per Santa Maria) mail

Batlia.
Urbanisme, obres municipals, seguretat ciutadana, economia i hisenda i personal. 

Com a Batle, té la responsabilitat de la gestió de l’Ajuntament i la seva representació.

  • Secretaria de l’Ajuntament: Sra. Lourdes Dols Salas

Urbanisme i obres públiques

L’Àrea d’Urbanisme s’encarrega de la planificació urbanística del municipi i tramita tots els projectes de noves edificacions i atorga les llicències d’obres i activitats.

Contacte: urbanisme@ajsantamariadelcami.net

Serveis, obres municipals i vies

L’àrea de serveis s’encarrega del correcte funcionament dels serveis bàsics, del manteniment de l’enllumenat, voreres i asfalt, així com altres actuacions de manteniment de les instal·lacions municipals.

Contacte: serveis@ajsantamariadelcami.net.

Seguretat ciutadana i policia

Coordinació del servei de policia municipal i assegurar-se de que es donen les condicions adequades per al manteniment de la seguretat dels veïnats del municipi.

Contacte: policia@ajsantamariadelcami.net; policiatutor@ajsantamariadelcami.net,

 

Economia i hisenda

Redacció dels pressupostos, gestió dels impostos municipals i coordinació de l’equip de gestió econòmica.

  • Intervenció: Sra. Nicoleta Cazacu Cazacu
  • Tresoreria: tresoreria@ajsantamariadelcami.net
  • Gestió tributària i recaptació: delegat, en part,  a l’ATIB (seu municipal de l’ATIB)

Personal. Serveis generals i règim intern

L’Àrea de Serveis generals de l’Ajuntament agrupa la Secretaria general, l’Atenció al públic, el Registre general, el padró municipal i el Servei d’arxiu.

També s’encarrega de l’assessorament, control de legalitat intern i organització político-administrativa de l’Ajuntament, i  la matèria interna específica de gestió dels recursos humans municipals.

Tota l’activitat formal de l’Ajuntament que es concreta en les decisions i acords que adopta la Corporació a través dels diversos òrgans de govern, tenen el seu seguiment des de l’Àrea de Serveis Generals que també coordina les diverses àrees i serveis municipals, políticament a través de la Batlia i, tècnicament, a través de la Secretaria.

 

 

Malena Crespí  (MÉS per Santa Maria) 

Educació i cultura

Educació

L’àrea d’educació és l’encarregada de la gestió de l’escoleta i de l’escola de música municipals. A més, és de la seva competència el manteniment de les infraestructures i serveis que ofereix l’Ajuntament al CEIP Melcior Rosselló i Simonet i a l’IES Santa Maria.

També manté la relació amb els Consells Escolars  i coordina les activitats educatives fora dels centres de formació.

Equipaments:

Cultura

Gestió dels equipaments culturals, programació de l’oferta cultural del municipi.

Equipaments:

 

 

Miquel NiellMiquel Niell (MÉS per Santa Maria) 

Serveis socials i residència  

Serveis socials

Coordinació de l’equip de serveis socials i de les campanyes. Coordinació amb altres institucions amb competències en aquest àmbit.

Residència Cas Metge Rei

Representació de l’Ajuntament en el patronat de la Residència de Cas Metge Rei i assegurar que el centre tengui tots els mitjans necessàries per els seu correcte funcionament.

Equipaments:

   

 

Victòria Pons (MÉS per Santa Maria) 

Joventut, festes i esports

Joventut

Coordinació de l’equip del casal de joves i desenvolupament d’accions i campanyes dirigides al jovent.

Equipaments:

Esports

Gestió de les instal·lacions municipals esportives i suport a les entitats esportives del municipi.

Equipaments:

Festes

Organització i coordinació de les festes i fires municipals.

 

 

Margalida Bonet (MÉS per Santa Maria) 

Medi Ambient i igualtat

Medi ambient

L’àrea de medi ambient és responsable de la gestió de recollida selectiva i de la gestió de les contractacions d’energies renovables. També és l’encarregada de les campanyes de conscienciació mediambiental i de totes les accions puntuals relacionades amb les finques rurals i animals.

Igualtat

Desenvolupament d’accions destinades a garantir la igualtat entre gèneres en tots els àmbits de la vida.

 

Candela Atienza (MÉS per Santa Maria)

Transparència, fires i mercat

Transparència i comunicació

L’àrea de transparència és l’encarregada de gestionar la relació de l’Ajuntament amb el ciutadà i d’establir els mecanismes necessaris per assegurar que els processos polítics i administratius són accessibles per als ciutadans.

Mercat

Gestió del mercat dominical.

Fires

Molt relacionada amb l’àrea de promoció econòmica, el seu objectiu és promocionar el producte local a través de fires i campanyes específiques. 

Equipaments:

 

 

Andrés Fernández (PSIB-PSOE) 

Promoció econòmica, sanitat i ocupació.

Promoció econòmica i turística

L’àrea de promoció econòmica i turística té com a objectiu ser punt d’informació i servei per a les empreses i comerços del municipis, desenvolupar activitats de dinamització econòmica i col·laborar amb l’Associació de comerciants i serveis de Santa Maria a través de fires i campanyes específiques. Desenvolupar iniciatives per convertir Santa Maria en un destí de turisme responsable.

Equipaments:

Contacte: casapotecari@ajsantamariadelcami.net

Sanitat

Assegurar el correcte manteniment del Punt d’atenció continuada. Coordinació de l’equip de psicòlegs municipals. Campanyes de conscienciació.

Cementiri

Gestió i manteniment de les instal·lacions municipals i assegurar la qualitat i gratuïtat dels serveis de cementeri i tanatori.

Ocupació

Vincle directe amb el SOIB. Recerca i creació de campanyes formatives.


Contact Form Powered By : XYZScripts.com