Entitats i associacions

Què és una associació i com es pot constituir?

Segons l’article 5.1 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, les associacions es constitueixen mitjançant un acord de tres o més persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que es comprometen a posar en comú coneixements, mitjans i activitats per aconseguir unes finalitats lícites, comunes, d’interès general o particular, i es doten dels estatuts que regeixen el funcionament de l’associació.
Així mateix, d’acord amb l’article 1.2 de la Llei orgànica 1/2002, el dret d’associació es regeix amb caràcter general pel que disposa aquesta Llei, dins l’àmbit d’aplicació de la qual s’inclouen totes les associacions que no tinguin finalitat de lucre i que no estiguin sotmeses a un règim associatiu específic.

Per obtenir més informació sobre la constitució d’associacions, visiteu el Registre d’Associacions de les Illes Balears. En aquesta pàgina podeu trobar el procés a seguir i models de tots els documents necessaris, com per exemple models d’estatuts.

Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes

Les entitats legalment constituïdes que tenguin un domicili a Santa Maria del Camí i com a objectius la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials del municipi de Santa Maria del Camí, l’àmbit d’actuació de les quals comprengui el terme municipal de Santa Maria del Camí o part d’ell i que tenguin implantació coneguda al terme poden optar a ser inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Per exercir els drets de participació reconeguts, les Entitats hauran d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. L’Ajuntament podrà subvencionar econòmicament a les associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. Les associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes podran accedir a l’ús de locals  municipals.

Tràmits per al registre municipal d’entitats ciutadanes

  • Sol·licitud d’inscripció i d’actualització de dades al registre municipal d’entitats ciutadanes (pdf).
    L’actualització de dades s’ha de fer anualment.
  • El formulari es pot entregar a personalment a l’Ajuntament o es pot enviar per correu electrònic a fildirecte@ajsantamariadelcami.net

Convenis

Les entitats inscrites al Registre Municipal podran signar amb la Corporació convenis, concerts o altres tipus de col·laboracions previstes a les lleis que permetin una participació en la gestió dels serveis socials i culturals.

Entitats de Santa Maria del Camí

(Incloses en Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes)


Contact Form Powered By : XYZScripts.com