Ajuts i subvencions

Per a més informació podeu cridar al telèfon de contacte: 665 85 84 04 o
enviar email a l’adreça electrònica: subvencions@ajsantamariadelcami.net

arrow-red Subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica

Beneficiaris: Petites i mitjanes empreses constituïdes legalment, que duguin a terme la seva activitat empresarial en l’àmbit territorial de les Illes Balears.
Actuacions subvencionables: Inversions en noves instal·lacions (inclou les noves ampliacions d’instal·lacions existents) d’energia solar fotovoltaica i microeòlica.
Sol·licituds: Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica, a través d’aquest enllaç.
Termini de presentació de sol·licituds: Del 15 de gener fins al 30 de juliol de 2021.

Enllaç  convocatòria: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4509555

arrow-red Ajudes dirigides a impulsar l’aplicació de la ciberseguretat en les petites i mitjanes empreses

Beneficiaris: les PIME, qualsevol que sigui la seva forma jurídica.
Presentació de sol·licituds: fins al 15 de març de 2021

Enllaç  convocatòria: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-14813

arrow-red Nova línia de finançament ISBA CAIB 2021

La nova línia d’avals d’ISBA SGR, amb el suport del Govern de les Illes Balears, per a facilitar l’accés al finançament bancari en condicions molt avantatjoses a les petites i mitjanes empreses i persones autònomes de les Balears, s’obre formalment a partir d’avui 12 de febrer, i mobilitzarà fins a 50 milions d’euros en un primer tram durant el primer semestre de l’any.
Enllaç convocaòria: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4527727

arrow-red  Ajuts per sistemes de ventilació i purificació d’aire a bars i restaurants

L’objecte d’aquests ajuts és per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire que garanteixin un cabal de ventilació de 12,5L/s i persona, valor que correspon a un IDA2 d’acord al RITE, i un mesurador de CO2, d’acord amb les recomanacions de l’IDAE, amb la finalitat de reduir els contagis per la Covid-19, i poder mantenir l’activitat als restaurants i bars de les Illes Balears.
Presentació de sol·licituds: del 21 de desembre de 2020 al 31 de juliol de 2021
Enllaç convocatòria: https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empresas/tramites/tramite/4484124

arrow-red Nova Renda Social

Dirigida a aquelles persones que so·licitin l’Ingrés Mím Vital i se’ls comuniqui que no poden rebre la prestació per no complir els requiquits, podran tramitar llavors la Nova Renda Social Garantida.
Enllaç convocatòria: http://www.caib.es/sites/rendasocialgarantida/ca/pagina_de_inicio-86203/

arrow-red Ajudes per a minimitzar l’impacte econòmic de la Covid-19

Objecte: En el marc del Pla de Reactivació Econòmica i Social de Mallorca, “Mallorca Reacciona” el Consell va convocar els ajuts econòmics per a persones autònomes i microempreses de tots els àmbits, per adaptar-se a les noves condicions sanitàries.
Beneficiaris: Autònoms i microempreses de 5 treballadors o menys donats d’alta en qualsevol dels epígrafs de l’IAE de Mallorca.
Quantia: L’import màxim per sol·licitud és de 1.000€, per cobrir les despeses en material sanitari i higiènic, i per adaptar els negocis als canvis provocats per la Covid-19.
Termini per presentar sol·licituds: Fins dia 28 de febrer de 2021.
Enllaç convocatòria: https://web.conselldemallorca.cat/documents/774813/883080/20200610-EA-6.7+Convocat%C3%B2ria+d%E2%80%99ajudes+per+a+aut%C3%B2noms+i+empreses+de+5+treballadors+o+menys.pdf/b9ebb589-1edd-fdb6-1f2d-fe917555f93a?t=1591780097277

arrow-red Ajuts per a pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la Restauració

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes a persones físiques i jurídiques amb establiments de restauració oberts a Mallorca, que s’han vist afectats per les noves mesures de salut pública per contenir la covid-19, adoptades per Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual s’estableix el nivell 4 d’alerta sanitària a Mallorca (BOIB núm. 209, de 15 de desembre).
Presentació de sol·licituds: del 20 de desembre al 28 de febrer de 2021
web d’accés: https://fundaciomallorcaturisme.net/
Enllaç per presentar les sol.licituds:
https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0

arrow-red II convocatòria d’ajuts per a pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la Restauració de Mallorca

Presentació de sol·licituds: del 27 de gener al 28 de febrer de 2021.
Enllaç per presentar la sol.licitud de subvenció: https://ajutsmallorca.com/

arrow-red Convocatòria extraordinària d’ajuts per a pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector dels gimnasos i escoles de dansa de Mallorca.

Objecte: ajudes per a persones físiques i jurídiques amb gimnasos i escoles de dansa oberts a Mallorca i que s’han vist afectats per les noves mesures de salut pública adoptades per contenir la covid-19 consistent en tancament dels gimnasos i instal·lacions esportives.
Epígrafes: Grups 967 (967.1 i 967.2), 932.1 i 933.9.
Import subvencionable: l’ajut és de 3.000€ per centre de treball
Termini per la presentació de sol·licituds: del dia 29 de gener al 28 de febrer de 2021.
Enllaç per presentar la sol.licitud de subvenció: https://fundaciomallorcaturisme.net/seu-electronica/convocatoria-de-extraordinaria-dajuts-per-palliar-els-efectes-de-la-covid-19-al-sector-dels-gimnasos-i-escoles-de-dansa-de-mallorca/


arrow-red II convocatòria d’ajuts per a pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la Restauració de Mallorca

Presentació de sol·licituds: del 27 de gener al 28 de febrer de 2021.
Enllaç per presentar la sol.licitud de subvenció: https://ajutsmallorca.com/

arrow-red Convocatòria extraordinària d’ajuts per a pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de distribució de mercaderies, sales de ball i discoteques de Mallorca.

Objecte: ajudes per a persones físiques i jurídiques amb gimnasos i escoles de dansa oberts a Mallorca.
Epígrafes: Grups 611, 612 i 9.691
Import subvencionable: l’ajut és de 1.500€ per centre de treball
Termini per la presentació de sol·licituds: del dia 5 al 28 de febrer de 2021.
Enllaç convocatòria: https://fundaciomallorcaturisme.net/seu-electronica/convocatoria-extraordinaria-dajuts-per-palliar-els-efectes-de-la-covid-19-al-sector-de-distribucio-majorista-de-mercaderies-i-a-les-sales-de-ball-i-discoteques-de-mallorca/

arrow-red Convocatòria de subvencions pel foment de la compra en el petit comerç de Mallorca, any 2021

Objecte: subvencions per a persones físiques i jurídiques que gestionin, en qualitat de propietàries, els establiments comercials de venda a la menuda, a Mallorca.
Termini per la presentació de sol·licituds: del dia 17 de febrer al 13 de març de 2021.
Enllaç https://ajutsmallorca.com/

Objecte: ajudes per a persones físiques i jurídiques amb gimnasos i escoles de dansa oberts a Mallorca i que s’han vist afectats per les noves mesures de salut pública adoptades per contenir la covid-19 consistent en tancament dels gimnasos i instal·lacions esportives.
Epígrafes: Grups 967 (967.1 i 967.2), 932.1 i 933.9.
Import subvencionable: l’ajut és de 3.000€ per centre de treball
Termini per la presentació de sol·licituds: del dia 29 de gener al 28 de febrer de 2021.
Enllaç per presentar la sol.licitud de subvenció: https://fundaciomallorcaturisme.net/seu-electronica/convocatoria-de-extraordinaria-dajuts-per-palliar-els-efectes-de-la-covid-19-al-sector-dels-gimnasos-i-escoles-de-dansa-de-mallorca/

arrow-red Ajuts de mínims per al foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses

Empreses amb personalitat física o jurídica ubicades en el territori de Mallorca, i les comunitats de béns de Mallorca que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme projectes, activitats o comportaments, o es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.
Període de sol.licitud: de dia 15 de febrer al 15 de març ambdós inclosos.
https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=62678

arrow-red Subvencions per fomentar la compra al petit comerç de Mallorca

Subvenció de la compra dels productes que composaran les cistelles de productes de Mallorca que el comerç entregarà al client mitjançant un sistema de bons.

Termini: fins al 13 de març.

Enllaç convocatòria: https://seu.conselldemallorca.net/ca/web/seu/fitxa?key=62802

arrow-red Ajuts als projectes empresarials singulars liderats per dones de Mallorca

L’objecte d’aquesta convocatòria té per objecte regular la concessió d’ajuts reemborsables amb un tram no reemborsable als projectes empresarials singulars que contribueixen a la transformació del model econòmic i social liderats per dones de l’illa de Mallorca.

Termini: des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOIB i fins exhaurir el crèdit.

Enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=59790Contact Form Powered By : XYZScripts.com