Participació ciutadana

La participació ciutadana a Santa Maria del Camí es regeix pel Reglament de participació ciutadana, aprovada  el 26 de setembre de 1996. Podeu accedir-hi aquí.

En aquest reglament s’exposa que la participació ciutadana al nostre municipi s’articula fonamentalment mitjançant les entitats ciutadanes, i regula els mecanismes per expressar l’opinió dels ciutadans davant el ple de la Corporació.

Mecanismes de participació ciutadana 

 • Iniciatives ciutadanes finançades per a través de la partida de PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

L’any 2016 l’Ajuntament de Santa Maria va posar en marxa dos processos participatius amb l’objectiu d’implicar a la societat en la definició del pressupost com a eina bàsica de gestió municipal.

Per una part, s’estableix una partida pressupostària per dur a terme les iniciatives que particulars i entitats presentin a la convocatòria.  Per l’altre,’ofereix als ciutadans l’esborrany de pressupost, document que s’emplea per debatre amb els partits polítics del ple, per que presentin les seves propostes i inclourer-les així al debat amb els regidors.

⇒ Iniciatives ciutadanes 2018

⇒ Iniciatives ciutadanes 2017 

 • Disseny dels pressupostos 

L’any 2016 l’Ajuntament de Santa Maria va posar en marxa dos processos participatius amb l’objectiu d’implicar a la societat en la definició del pressupost com a eina bàsica de gestió municipal.

Per una part, s’ofereix als ciutadans l’esborrany de pressupost, document que s’emplea per debatre amb els partits polítics del ple, per que presentin les seves propostes i inclourer-les així al debat amb els regidors.  Per l’altre, s’estableix una partida pressupostària per dur a terme les iniciatives que particulars i entitats presentin a la convocatòria.

La fase d’esmena i participació en el disseny dels pressupostos per l’any 2018 es va tancar el 30 de novembre del 2017. 

La fase de participació en el disseny dels pressupostos per l’anys 2019 està oberta fins al 18 de desembre del 2018.

 • Participació en el ple de la corporació

Les entitats ciutadanes inscrites en el Registre Municipal podran sol.licitar expressar la seva opinió davant la Corporació sobre alguna qüestió que figuri a l’ordre del dia del Plenari, sempre que aquella estigui relacionada amb el seu objecte social o àmbit d’actuació.

Qualsevol grup de ciutadans no inferior a cinquanta persones o, en tot cas, no inferior al 10 % dels afectats si es tracta d’un problema localitzat i concret, també podran sol·licitar expressar a la Corporació, a través d’un representant, la seva opinió sobre una qüestió que figura a l’ordre del dia del Plenari.

Acabades les sessions dels Plens de caràcter Ordinari el Batle establirà un torn de precs i preguntes per al públic assistent.

Acabades les sessions dels Plens de caràcter Extraordinari o Urgent el Batle establirà un torn de precs i preguntes per al públic assistent, però en aquest cas hauran d’estar relacionats amb els temes inclosos a la convocatòria.

 •  Consultes populars

El Batle, amb el suport de la majoria absoluta del Ple i d’acord amb la legislació vigent, podrà sotmetre a consulta popular aquells assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin d’especial rellevància pels interessos del veïns, llevat dels relatius a la Hisenda Local.

Els ciutadans podran sol·licitar la consulta popular per petició col·lectiva d’un mínim de signatures no inferior al 5 % del cens electoral del municipi.

 • Informació

Les sessions del Ple són públiques.

Els reglaments i les ordenances locals, el pressupost aprovat definitivament i publicat en extractes al Butlletí Oficial de les Illes Balears, com també els plans generals d’ordenació urbana i altres instruments de planejament urbanístic general, amb la seva documentació completa, poden ser consultats en qualsevol moment per tota la ciutadania.

Mitjançant una instància amb registre d’entrada, es poden fer consultes i sol·licituds al govern municipal en matèries de la seva competència.

Per què la informació sigui més accessible existeixen panells informatius en el municipi i pàgina web on progressivament es va publicant tota la informació pública.

 • Al·legacions

Durant la publicació provisional dels reglaments, ordenances, pressuposts, plans generals i altres tipus de desicions, durant el termini que indica la llei la ciutadania podrà presentar les al·legacions que consideri oportunes tan de forma individual com col·lectiva.

 • Formes de contacte

  • Per telèfon/fax : 971 620 131/ 971 140 337
  • A través del formulari de Fil directe amb Batlia
  • Presentant al Registre municipal una sol·licitud (pdf)

El Batle, els regidors de l’equip de govern i els caps dels serveis tenen horari d’atenció al públic, sol·licitant cita prèvia.

Registres Municipal d’Entitats i directori d’entitats inscrites


Contact Form Powered By : XYZScripts.com