IV Certamen de Glosa Ajuntament de Santa Maria del Camí

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí convoca el IV CERTAMEN DE GLOSES (POESIA POPULAR) que es regirà pel plec de condicions següent:

Plec de Condicions

1-     Les gloses seran de tema lliure, però es valoraran especialment les que estiguin relacionades amb la temàtica actual o històrica de Santa Maria del Camí. Cada concursant podrà presentar un màxim de tres obres.

2-     Els treballs han de ser originals i inèdits, redactats en llengua catalana

3-     Hauran de tenir un mínim de seixanta versos heptasíl·labs i rima correcta, excepte la categoria jove local en què el mínim serà de 12 versos.

4-     El termini de presentació acabarà dia 18 de febrer del 2023, i es consideraran incloses totes les obres enviades en temps i forma.

5-     Els treballs concursaran anònimament, per la qual cosa el nom de l’autor o autora no pot aparèixer en cap lloc del document adjunt amb les obres presentades.

6-     La forma de presentació serà el lliurament telemàtic:
s’ha d’enviar l’obra per correu electrònic a l’adreça: glosessantamaria@gmail.com

6.1- A l’apartat “assumpte” s’ha de posar “Certamen de glosa 2023”.

6.2- En el cos del missatge s’explicitarà el títol de l’obra i el nom de la persona que   concursa. 

6.3- L’original que opti al premi s’ha d’adjuntar al correu en format PDF (no s’admetrà cap altre tipus de format). Aquest document tindrà com a títol el mateix que s’ha posat al cos del missatge i no pot contenir cap dada personal o pseudònim.

6.4- En un altre document adjunt, també en PDF, es farà constar el títol de l’obra i les dades de l’autor o autora: nom i llinatges, adreça, codi postal, localitat, adreça electrònica i telèfon de contacte. Aquest document tindrà com a nom la paraula “plica” seguida del nom de l’obra.

6.5- L’organització rebrà els originals i garantirà l’anonimat dels autors i autores. Un cop s’hagi rebut l’original, es confirmarà la seva recepció també per correu electrònic.

6.6- Totes les gloses concursen a les categories generals, i només els glosadors i glosadores locals poden optar als premis locals.

7- Qualsevol obra presentada que no s’adapti a alguna de les condicions d’aquest plec serà declarada fora de concurs.

8- Els premis seran els següents:

·        Primer premi: 300 €

·        Segon Premi: 200 €

·        Premi Glosador/a local: 300 €

·        Premis Glosador/a local categoria jove (fins a 25 anys): 150 € pel primer premi, 100 € pel segon i 50 € pel tercer premi.

9- El jurat estarà format per tres persones de reconegut prestigi dins el
món de la literatura popular i un/a representant de l’Ajuntament.

10- Queda a parer del jurat declarar deserts els premis, així com concedir
els accèssits que consideri oportuns.

11- Les decisions del Jurat són inapel·lables

12- El lliurament dels premis tindrà lloc a l’AUDITORI DE SES CASES DES MESTRES de Santa Maria del Camí, el dissabte dia 25 de febrer de 2023 a les 20 h. Les persones guanyadores de totes les categories o les persones en qui deleguin, llegiran en públic els treballs premiats.

13- L’organització es reserva els drets d’editar un llibre amb els treballs que es presentin al concurs, tant si són premiats com si no.

14- El sol fet de concursar implica l’acceptació de les condicions incloses en aquest plec.

15- Qualsevol cas no previst en aquest plec de condicions serà resolt per l’organització.


Contact Form Powered By : XYZScripts.com