Iniciatives ciutadanes 2018 – Millorem el nostre espai públic

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí obre,  per segon any consecutiu, la convocatòria de propostes ciutadanes per ser finançades amb la partida de pressupostos participatius del pressupost per l’any 2018. 

El passat 4 de desembre del 2017, el ple de la Corporació va aprovar els Pressuposts per a l’any 2018 que incorporaven una partida de 100.000 € per desenvolupar iniciatives presentades i valorades per la ciutadania.

L’objectiu principal d’aquesta partida és implicar a la ciutadania en la presa de decisions responsables sobre el destí d’una part dels recursos públics, fomentar la participació i conèixer les necessitats de la població.

Enguany, per tal d’assegurar la visió de conjunt així com el major impacte possible d’aquesta partida, totes les propostes han de ser per dur a terme millores a l’espai públic.

PROCEDIMENT

El termini de recepció de propostes s’obre l’1 d’agost i es tancarà el 31 d’agost.  Totes les propostes rebudes seran avaluades per tècnics i una comissió formada per un regidor de cada partit per tal d’avaluar la seva viabilitat. Una vegada superat aquest tràmit, en el cas que les propostes viables superin l’import destinat a tal objectiu es farà una votació popular per tal de prioritzar les propostes.

FASE 1: APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS

El ple de la Corporació en sessió ordinària va aprovar els Pressuposts per l’any 2018 el 4 de desembre del 2017, on s’hi especifica una partida de 100.000 € per finançar propostes d’actuació presentades i, en el cas de que sigui necessari, valorades per la ciutadania.

FASE 2: PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

El termini de presentació de propostes per ser finançades amb la partida de pressupostos participatius comença l’1 d’agost i es tanca el 31 d’agost.

Aquest termini s’estableix per Decret de Batlia del 23 de juliol del 2018 en conformitat amb la Disposició Adicional Segona de les Bases d’Execució del Pressupost 2018.

√QUI POT PRESENTAR PROPOSTES?

Poden presentar propostes tots les entitats i persones físiques majors d’edat empadronades a aquest municipi amb un any d’antelació a l’aprovació del Pressupost 2018 (04/12/2017)

√COM HAN DE SER LES PROPOSTES?

Per aquesta convocatòria les propostes han de ser inversions a l’espai públic

 • Inversions: obres, tan si són noves com de millora de les ja existents, a realitzar a l’espai públic i l’adquisició de bens necessària per dur a terme les obres.
 • Espai públic: carrers, places, parcs i equipaments de titularitat municipal

Condicions que obligatòriament han de complir les propostes

 • Ser executables dins l’any 2018 ( en un percentatge mínim del 50%)
 • Tenir visió de conjunt i generar impacte a tot el municipi i al més ampli ventall de veïnats
 • Donar resposta a una necessitat concreta
 • Fer referència a àmbits i temes de competència municipal
 • Ser coherents amb els valors i plans municipals aprovats
 • Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables econòmicament, i
 • Respectar el marc jurídic i legal existent.

Per tant, quedaran excloses les propostes en què es donin les següents circumstàncies:

 • Les que estiguin fora de les competències municipals
 • Les que incloguin contingut de caràcter racista, sexista, xenòfob, d’apologia del terrorisme, el feixisme que atemptin contra els drets humans o la dignitat de les persones o dels animals i les que plantegin accions d’exclusió social i en definitiva totes les que atemptin contra la legislació vigent
 • Les que proposin accions no sostenibles o que comprometin les necessitats i les possibilitats de desenvolupament dels equips de govern futurs
 • Les que tinguin un caràcter reiteratiu
 • Les que facin referència a activitats incloses dins programes de subvencions, plans d’ajuts o facin referència a despeses municipals obligatòries
 • Les que comportin contribucions especials
 • Les que suposin subvencions a entitats o el finançament de projectes no municipals ja existents

√ COM PRESENTAR LES PROPOSTES:

Les propostes s’han de presentar mitjançant una instància general al registre de l’Ajuntament. Al document s’ha d’adjuntar una memòria explicativa que, com a mínim, ha de contenir la informació següent:

 • Identificació de la persona o entitat proponent (Nom i cognoms/nom entitat; DNI o CIF, adreça i correu electrònic)
 • Descripció de la proposta, de forma clara i detallada
 • Motivació i defensa de la proposta, amb una referència a les finalitats i efectes que es pretén aconseguir
 • Si és possible, pressupost aproximat del cost de l’activitat o de la inversió

Vos podeu descarregar el formulari d’instància general aquí

FASE 3: FILTRATGE DE VIABILITAT

Quan acabi el termini de recepció de propostes, aquestes passaran una fase de validació per part dels tècnics i una comissió formada per un regidor de cada partit polític amb representació al ple de l’Ajuntament.  A més de la viabilitat técnica i competencial, s’assegurarà que les propostes compleixen els següents criteris:

 • Ser un projecte global per a la millora del municipi en general
 • Ser de competència municipal
 • No contradir els plans aprovats
 • Ser viables tècnica i econòmicament
 • Respectar el marc jurídic i legal existent
 • No representar un cost addicional en futurs pressupostos ni crear dependencia

FASE 4: VOTACIÓ POPULAR

En el cas de que les propostes viables superin l’import assignat a la partida (100.000 €), es procedirà a una votació popular per prioritzar les propostes.  Aquesta fase només es durà a terme en el cas de que les propostes considerades viables superin l’import destinat a la partida o sigui necessària fer una priorització per dificultats tècniques o de viabilitat.

En aquest cas l’Ajuntament podrà convocar una votació popular en el que hi podran participar tots els santamariers inscrits al padró amb una antiguitat d’un any i majors de 18 anys.

 


Contact Form Powered By : XYZScripts.com