Tràmits

Els tràmits senyalats amb aquesta icona ico-online es poden fer telemàticament a través de servei Tic Mallorca o a través de l’Agència Tributària de les Illes Balears

Tràmits Generals

 • Aquesta instància es pot utilitzar per qualsevol sol·licitud que es desitgi tramitar a l’ajuntament i per la qual no existeix un formulari stàndard (pdf)

Urbanisme

 • Document per la sol·licitud de llicències d’obres (pdf)

Infraccions de trànsit

Guals permanents

 • Instància per la tramitació de reserves permanents de via pública per guals (pdf)

Llicències d’activitat

 • Llicència municipal d’instal·lació a efectes de poder demanar en posterioritat la corresponent llicència d’obertura i funcionament (pdf)
 • Declaració responsable d’inici i exercici d’activitat permanent innòcua (pdf)

Empadronament i certificat de residència

 • Certificat de Residència ico-online
 • Empadronament
  Per empadronar-se al municipi s’ha d’aportar la següent documentació:      

  • Escriptura o contracte de lloguer a nom de la/les persona/es a empadronar-se.
  • D.N.I. de la/les persona/es a empadronar-se.
  • L’empadronament l’han de signar els pares o tutors (els dos) i en cas de pares separats, la sentència on diu qui té la guarda i custòdia.
  • Si l’escriptura o contracte de lloguer no està a nom de la/les persona/es a empadronar-se, omplir i signar l’autorització del titular junt amb el D.N.I. de la persona signant i la resta de documents igual (pdf).

Vehicles

Mercat municipal

 • Solicitud lloc de mercat
  • S’ha de presentar la sol·licitud corresponent al registre de l’Ajuntament (Sol·licitud en pdf)
 • Renovació lloc de mercat
  Per a la renovació de llocs  s’ha de presentar:
   • Informe de situació actual de la Seguretat Social
   • Certificat d’estar al corrent de pagament a la Seguretat Social
   • Rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil en vigor i a nom del titular del lloc.
   • Certificat IAE a nom del titular del lloc. En cas de cooperatives, el certificat personal del venedor
   • Carnet de manipulador i registres sanitaris en cas de venda de productes alimentaris

Es pot sellar el cartrò de dilluns a divendres, de 9 a 14h a la seu de l’Ajuntament. Si hi ha més gent a la parada, s’ha de dur la documentació necessària per tal de que l’autoritzin.

Subministrament d’aigua

 • Instal.lació del comptador d’aigua.  
  S’ha de presentar a l’Ajuntament la següent documentació:      

  • Escriptura de propietat (el comptador sempre va a nom del propietari)
  • Cèdula d’habitabilidat
  • Butl·letí d’instal·lació de fontaneria
  • Ingrés de 270.46 €
  • Nº de compte per a la domiciliació dels pagaments
 • Canvi de titularitat del comptador
  S’ha de presentar a l’Ajuntament la següent documentació:      

  • Escriptura de la propietat (el comptador sempre va a nom del propietari).
 • Canvi de compte domicialització bancària (cas llogaters)
  S’ha de presentar a l’Ajuntament la següent documentació      

  • Una còpia del darrer rebut
 • Factura electrònica del Servei d’aigues
  El procediment per accedir-hi és el següent:      

  • Entrar a www.docucloud.net
  • Accedir al menú Activar compte
  • Es desplegarà un formulari d’activació de compte que heu d’omplir de la següent manera:
   • Número de document: heu de posar el vostre DNI o CIF
   • Númera de darrera factura: heu de posar el que surt al darrer rebut i que comença per 165200
  • Una vegada complimentat els requisits d’activació, rebreu un missatge a l’adreça de correu electrònic facilitada per tal de finalitzar el procés
  • Per acabar i una vegada finalitzat el procés, rebreu un sgon correu electrònic confirmant el registre

Hisenda i tributs

Camp municipal d’esports Antoni Gelabert

 • Sol·licitud d’ús instal·lacions esportives municipals(pdf)

Jutjat de pau

El jutjat de Pau de Santa Maria del Camí, depén del Tribunal de Justícia de les Illes Balears i està situat a la casa de la Vila. La figura i competències dels jutges i jutjats de pau estan regulats per la Llei orgànica 6/1985 , d’1 de juliol , del poder judicial. Per a qualsevol dubte o aclariment podeu dirigir-vos a les oficina del Registre Civil, ubicada a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, de dilluns a divendres 9 a 14 hores. Telf. 971.620131

 • Registre de Naixements
  • Per a la inscripció dels nins nascuts dins el terme municipal, o fora del terme, els pares han d’estar empadronats en Santa Maria del Camí.
  • Comparèixer el pare i la mare per emplenar la sol·licitud d’inscripció de naixement.
  • Qüestionari de declaració del naixement emplenat (document facilitat al hospital)
  • Sol·licitud d’imprès d’estadística (documenta facilitat al hospital)
  • Certificat del Centre Sanitari: de conformitat que no han promogut la inscripció al Registre Civil de naixement.
  • DNI dels pares.
  • El llibre de família si les pares estan casats o ja tenen fills en comú.
 • Matrimonis civils

Els veïns del poble que vulguin casar-se pel Jutjat de Santa Maria del Camí o a qualsevol d’altre localitat poden tramitar l’expedient del matrimoni en aquest Jutjat.

  • Els tràmits per al matrimoni civil s’han d’iniciar sempre al Registre Civil del municipi on estiguin domiciliats o tinguin la residència habitual un o els dos futurs contraents. Si estan domiciliats en poblacions diferents podran escollir la que més els convengui.
  • Documentació a presentar a la secció de matrimonis del Registre Civil de dilluns a divendres de 9 a 14. Generalment, qualsevol persona pot presentar la documentació i no cal que la presentin les persones interessades. En tot cas, informeu-vos-en al Registre Civil
   • Fotocòpia dels dos DNI, o si escau, del passaport o la targeta de residència, en cas d’estrangers.
   • Certificat literal de naixement actualitzat i expedit pel Registre Civil de la localitat de naixement d’ambdós interessats.
   • Certificat d’empadronament amb data d’emissió inferior a tres mesos. El certificat d’empadronament l’expedeix l’ajuntament.
   • En el cas de ser persones viudes, heu d’aportar el certificat del vostre matrimoni anterior i certificat de defunció del cònjuge.
   • En el cas de les persones divorciades, heu d’aportar el certificat literal del matrimoni anterior, on hi constarà la inscripció marginal de divorci.
   • En el cas dels estrangers heu de presentar tots les documents abans esmentats degudament legalitzats i traduïts per un traductor jurat
  • Compareixença amb testimonis: un cop examinada la documentació presentada, s’assenyala dia i hora en què han de comparèixer els dos interessats i anar acompanyats per dos testimonis majors d’edat que els coneguin (pot ser familiar o amic) amb el DNI, per iniciar l’expedient de matrimoni civil.
  • Conclusió de l’expedient: el jutge encarregat del Registre Civil Palma, és qui dicta la resolució de l’expedient. Si finalment aquest resulta aprovat i complet, queda autoritzat el matrimoni i és quan es fitxa la data per la celebració del matrimoni.
  • Taxes: empadronats 30 euros, no empadronats 150 euros.
  • El día fixat per a la celebració de matrimonis civils són els divendres, a l’oficina del Registre Civil ubicada en l’Ajuntament.
 • Sol·licitud de canvi de nom i substitució al català.
  Els veïns empadronats a Santa Maria del Camí poden sol·licitar en aquest Registre la petició de canvi de nom o substitució al català, de les seves inscripcions de naixement.
 • Sol·licitud de certificats de naixements, de matrimoni i fes de vida i estat
  Els veïns de Santa Maria del Camí poden sol·licitar a aquest Registre els certificats de naixement, matrimoni o bé la defunció, fins i tot encara que estiguin registrats en una altra població d’Espanya. Per a la fe de vida o vida i estat, l’interessat ha de ser veí del municipi i ha de comparèixer per sí mateix amb el DNI.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com