Aprovació inicial del Catàleg de Béns Patrimonials de la zona rústica

El ple de l’Ajuntament de dia 15-07-2010 va fer l’aprovació inicial del catàleg de béns patrimonials de Santa Maria del Camí pel que fa a la zona rústica i ara s’obri un termini d’informació pública d’un mes a efectes de presentació d’al.legacions per part dels interessats.
Podeu consultar el catàleg aquí

El ple de l’Ajuntament de dia 15-07-2010 va fer l’aprovació inicial del catàleg de béns patrimonials de Santa Maria del Camí pel que fa a la zona rústica i ara s’obri un termini d’informació pública d’un mes a efectes de presentació d’al.legacions per part dels interessats.
De conformitat amb l’establert a l’art. 7 bis de la Llei 4/2008 de 14 de maig, se suspenen pel termini de dos anys dins el sòl rústic d’aquest terme municipal la tramitació i atorgament de tota clase d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com