Convocat el ple ordinari de gener

El ple ordinari del més de gener es celebrarà el proper dijous dia 26 a les 21:00h, l’assistencia a les sessions del ple són obertes al públic

Ordre del dia:
I. Part resolutoria
1. Aprovació d’actes anteriors.
2. Alienació parcel.la A, solar n 71 polígon industrial Son Llaüt.
3. Ordenança municipal gestió residus construcció i demolició.
II. Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació
1. Comunicacions de Batlia
2. Precs, preguntes i mocions

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com