Convocat Ple Ordinari per dijous, 28 de setembre a les 20h.

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació per dijous, 28 de setembre, que tendrà lloc a Ca s’Apotecari, a les 20h del vespre.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

 1. Aprovació acta sessió anterior.
 2. Modificació ordenança fiscal impost béns immobles.
 3. Modificació ordenança fiscal taxa residència.
 4. Modificació ordenança fiscal taxa assistència domiciliària.
 5. Modificació ordenança fiscal taxa guarderia infantil.
 6. Aprovació provisional modificació puntual Normes Subsidiàries   Unitat Actuació nº 7.
 7. Pla estratègic de dinamització turística.
 8. Pla de gestió paisagística.
 9. Festes Locals 2024.
 10. Moció PSIB-PSOE: Ampliació línies grogues carrers i nou aparcament persones mobilitat reduïda.
 11. Moció PSIB-PSOE: Reconeixement Sr. Bartomeu Horrach i Canals Fill Predilecte.
 12. Moció PSIB-PSOE: Condemna actuació President RFEF mundial selecció futbol femenina.
 13. Moció PSIB-PSOE: Millora servei papereres via pública.
 14. Moció PSIB-PSOE: Millora servei neteja diària.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

 1. Comunicacions de Batlia.
 2. Precs, preguntes i mocions.
Publicat a Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com