Convocatòria a la sessió ordinària del ple de la Corporació

D’ordre de la Sra. Batlessa-Presidenta, per la present se’l convoca a la sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el proper dijous 19-09-2013 a les 21 h.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació Compte General Pressupost 2.012.
2.-Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria.
3.-Delimitació unitat d’actuació
4.-Festes locals 2014.
5.-Moció Batlia: suport a la comunitat educativa.
6.-Moció Batlia: modificació llei general turística.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols.
Santa Maria del Camí, 16-09-2013.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com