Dues dedicacions parcials i un estalvi de 48.600€: el nou Ajuntament en xifres

El ple extraordinari que es va celebrar ahir dijous posà les bases del funcionament del nou Consistori.

En aquesta legislatura l’Ajuntament de Santa Maria contarà amb dues dedicacions parcials:  la del Batle, Nicolau Canyelles, i la de la 1ra tinent de Batle, Magdalena Borràs. El Batle rebrà un sou de 37800€ bruts i la 1ra tinet de Batle, 16.800€ bruts. Els cost total per a l’Ajuntament, incloent el cost de la seguretat social, serà de 73.710€, és a dir, 48.794’94€ menys que en la legislatura anterior. 

Aquesta proposta va rebre els vots a favor dels regidors de Mes i del Partit Socialista. El Partit Popular, encara que va reconèixer que és molt positiu la reducció de les dedicacions, es va abstenir. El regidor de Movem va votar en contra.

Per altre part, els regidors sense dedicació rebran anualment una indemnització de 2900€ bruts per assistència a plens i els regidors amb competències delegades, és a dir, els membres de l’equip de Govern, 7600€ bruts (2900€ per assistència a plens i 4700 per delegació de funcions). En aquest cas, tant els regidors del PP com els regidors de Movem varen votar en contra. Va sortir endavant gràcies al vot dels regidors de Mes i del PSOE

 

L’equip de Govern

A través de la delegació de funcions per part del Batle es va estructurar l’equip de Govern que queda de la següent manera:

  • Nicolau Canyelles, Batle: regim intern, urbanisme, obres municipals i seguretat ciutadana
  • Magdalena Borràs, 1ra tinent de Batle: promoció econòmica, mercat, cementeri i medi ambient
  • Miquel Niell, 2n tinent de Batle: serveis socials, residència  i sanitat
  • Malena Crespí, 3r tinent de Batle: educació i cultura
  • Ponç Vaquer, 4rt tinent de Batle: economia i hisenda, esports i transparència
  • Victòria Pons, 5à tinent de Batle: joventut, festes i participació ciutadana

Plenaris i òrgans de gestió

També es va acordar que les sessions plenàries ordinàries es faran mensualment, el tercer dijous de mes, exceptuant el mes d’agost. Els plens seran a les 21h a Ca s’Apotecari.  Aquesta proposta va rebre el vot a favor dels regidors de Mes, PP i PSOE. El regidor de Movem va votar en contra ja que creu que es podrien fer cada 15 dies.

També es va crear la Comissió Informativa, l’òrgan que, amb un representant de cada partit polític, rep, prèviament al ple, tota la informació sobre les propostes que l’equip de govern durà al ple o sobre les mocions dels altres regidors. Aquesta comissió està formada per: Nicolau Canyelles, Magdalena Borràs, Andreu Jaume, Jaume Martí i Gabriel Amengual.

Pel que fa a altres òrgans de gestió, es va proposar delegar a Junta de Govern les següents competències: reconeixement extrajudicial de crèdits, la matèria relativa als traspassos dels drets funeraris sobre les concessions atorgades així com les competències que es deleguin pel Ple en la Junta Local cada any en matèria d’hisenda a través de les Bases d’Execució del Pressupost. També es va proposar delegar en Batlia l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària i les operacions de tresoreria quan l’import acumulat en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior.

Aquestes dues propostes no es varen aprovar ja que varen votar en contra els regidors de PP, PSOE i Movem. 

Nomenaments

En aquest primer ple també es varen nomenar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats als que pertany l’Ajuntament: Mancomunitat del Raiguer (Nicolau Canyelles), Federació d’Entitats Locals (Nicolau Canyelles), Consell Escolar (Magdalena Crespí), Consorci d’informàtica local (Ponç Vaquer), Fons Mallorquí de solidaritat i cooperació (Miquel Niell) i Sa Nostra (Ponç Vaquer).  També es va nomenar a la Sra. Maria Calafat, funcionària de l’Ajuntament, com a tresorera.

Aquestes dues propostes varen rebre els vots favorables dels regidors de Mes, del PP, del PSOE i el vot en contra de Movem.

 

 

Etiquetat amb: , , , , , ,
Publicat a General, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com