Obert el procés de contractació de socorristes per a la piscina municipal (estiu 2019)

El divendres 24 de  maig s’obre el termini per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu per cobrir les places necessàries per al servei de piscina municipal durant l’estiu 2019. Els interessats tenen fins el 7 de juny per presentar la seva candidatura.

Procediment:

S’ha de presentar una instància al registre de l’Ajuntament adjuntant el currículum, còpia de les titulacions exigides i certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.

Els requisits mínims dels aspirants són:

 • Tenir complits els 18 anys, i no excedir de l’edat màxima de jubilació
 • Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent
 • Estar amb possessió d’alguns dels següents títols de:
  • Socorrista aquàtic, expedit per la Federació Espanyola o Federacions Autonòmiques de salvament i socorrisme
  • Socorrista i primers auxilis expedit per la Creu Roja
  • Curs d’habilitació de socorrista aquàtic
 • No trobar-se incurs en cap de les causes d’incompatibilitat o incapacitat en conformitat en l’establert per la legislació vigent (obligatorietat de presentar la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals)

Criteris per a la selecció d’aspirants:

 • Experiència: 0,10 punts per cada mes complet de feina, fins a un màxim de 3 punts. L’experiència a empreses privades s’ha d’acreditar mitjanant fotocòpia compulsada del contracte de feina.
 • Cursos: es valorarà aquells cursos que guardin relació amb la plaça que s’ofereix, amb excepció del que hagi servit com habilitació pel desenvolupament de socorrista aquàtic a valorar amb un màxim de 2 punts amb el següent criteri:
  • de menys de 10 hores: 0,10 punts
  • de 10 a 20 hores: 0,20 punts
  • de 21 a 40 hores: 0,30 punts
  • de 41 a 100 hores: 0,40 punts
  • més de 100 hores; 0,50 punts
 • Coneixement del català:
  • Nivell B1: 0,25 punts
  • Nivell B2: 0,50 punts
  • Nivell C1: 0,75 punts
  • Nivell C2: 1 punt

Calendari

 • Inscripció i presentación de sol·licituds: del 24 de maig al 7 de juny (fins a les 14h)
 • Publicació d’admesos: 7 de juny horabaixa. La llista es publicarà a la web de l’Ajuntament i al taulell d’anuncis.
 • Entrevistes: 10 de juny
 • Reclamacions: 10 i 11 de juny
Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com