Obert el termini per a presentar projectes a la Mostra – Certamen de Teatre Amateur de Santa Maria del Camí 2023

1. Objecte

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí té l’objectiu de continuar donant suport a les activitats dels grups de teatre aficionat, mitjançant la convocatòria de la MOSTRA CERTAMEN DE TEATRE AMATEUR DE SANTA MARIA DEL CAMÍ, la qual es desenvoluparà a l’auditori municipal Ses cases des Mestres tots els diumenges ENTRE DIA 29 D’OCTUBRE I DIA 26 de novembre a les 20 h. seran 4 obres en concurs i la cloenda i entrega de premis dia 26 de novembre.

Els criteris de realització de la Mostra Certamen són:

a) Posar en escena el repertori de les companyies i els grups teatrals aficionats seleccionats.

b) Afavorir la promoció de les companyies i els grups aficionats posant-ne en escena les obres a Santa Maria del Camí.

2. Característiques de la cessió

– Fórmules d’admissió: les cessions objecte d’aquesta convocatòria consisteixen en el caixet acordat i l’autorització d’ús de l’auditori Ses Cases des Mestres durant un dia.

– Cronologia i periodització: l’oferta contractada gaudirà de l’auditori Ses Cases des Mestres el diumenge en l’horari que s’acordi amb la coordinació de l’espai, temps durant el qual s’haurà de muntar, assajar, dur a terme l’espectacle i desmuntar.

– Caixet: Tots els grups seleccionats rebran la quantitat de 600 euros en concepte de despeses de muntatge i representació per part de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí i podran rebre també entrades en concepte de promoció. El grup que representi l’obra guanyadora del Certamen (Millor Obra) podrà facturar en concepte de premi 250 euros més.

– Facturació: el pagament serà contra presentació d’una factura que s’abonarà en la forma i temps determinats pels òrgans de control i gestió econòmica de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.

– Infraestructura:

a) L’Ajuntament de Santa Maria del Camí facilitarà la infraestructura existent a l’Auditori Ses Cases dels Mestres quant a escenari, tècnic, material de so i llum, i personal de taquilla i porteria. El material que es necessiti per a dur a terme l’espectacle admès, del qual no disposi l’auditori municipal, anirà a càrrec del sol·licitant.

b) El sol·licitant haurà d’atendre les instruccions i l’assessorament dels responsables de l’auditori municipal quant a l’ús òptim dels recursos escènics i tècnics disponibles al teatre.

c) No es permetrà cap muntatge que a criteri dels responsables municipals deteriori el teatre materialment i estètica.

3. Condicions que ha de complir el seleccionat

a) Imatge de l’espectacle: el seleccionat autoritza l’Ajuntament de Santa Maria del Camí a utilitzar les imatges i els materials gràfics de l’espectacle de la forma que consideri més convenient, en el marc publicitari de les activitats municipals.

b) Fitxa artística i tècnica: l’espectacle seleccionat ha de complir les fitxes artístiques i tècniques presentades a la documentació. Qualsevol alteració sensible d’aquestes s’ha de comunicar als responsables dels teatres municipals i pot ser motiu d’exclusió.

c) Difusió de l’obra: correspon a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. La difusió que en faci el sol·licitant haurà de comptar amb el vistiplau dels responsables municipals i fer constar sempre l’organització de l’Ajuntament, inserint a llocs preferents i destacats els logotips de la Mostra on i com indiqui l’Ajuntament.

d) Presentació davant mitjans: depèn en exclusiva de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí i el seleccionat no en pot fer cap pel seu compte sense l’autorització prèvia dels responsables municipals.

e) El sol·licitant assumeix totes les despeses derivades de dietes, menjades, transports interns, viatges, drets de propietat intel·lectual, IVA, imposts que pertoqui o qualsevol altra no prevista, així com qualsevol recurs que no estigui disponible al teatre i que es requereixi per a realitzar l’espectacle.

4. Instrucció i resolució de la campanya (selecció, valoració i resolució de les autoritzacions d’ús).

Aquest procediment es resoldrà mitjançant resolució de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, a proposta prèvia de la comissió avaluadora d’obres participants al Certamen anomenat per a valorar les peticions i que estarà formada per les següents persones voluntàries relacionades amb el món del teatre amateur o professional i que seran les mateixes que actuaran com a jurat en el certamen:

Sra. Maria Magdalena Borràs, santamariera vinculada al món del teatre amateur i actriu del grup de teatre amateur local “S’Escoleta”.

Sr. Joan Forteza, santamarier vinculat al món del teatre amateur i actor del grup de teatre amateur local “S’Escoleta”

Sr. Gabriel Navarro, vinculat al món del teatre amateur, director del grup de teatre amateur local “Coanegra” i coordinador durant anys de la Mostra de Teatre de Santa Maria del Camí

Sr. Ramon Navarro, vinculat al món del teatre amateur, actor de diverses companyies de teatre, entre elles de la companyia local “Coanegra” i actualment director de la companyia de teatre local “S’Escoleta”.

Un cop valorades totes les sol·licituds la comissió avaluadora elaborarà una llista de les 4 acceptades per ordre de punts (vots) obtinguts i s’autoritzaran les de més puntuació que siguin admissibles i que hagin sol·licitat un dels dies disponibles. Les sol·licituds no autoritzades i que siguin admissibles passaran a una llista d’espera per ordre de punts, per si alguna de les sol·licituds admeses es cancel·la.

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí es reserva el dret d’incloure en aquesta Mostra els espectacles que consideri oportuns.

En cas d’empat en punts, es prioritzarà l’ordre d’entrada al correu electrònic.

5. Presentació d’ofertes (tràmit de les sol·licituds, termini i lloc de presentació de lasol·licitud).

Els grups interessats a participar en la Mostra hauran de remetre abans de dia 15 de setembre de 2023 la següent documentació al correu electrònic: santamariacultura@gmail.com indicant a l’assumpte MOSTRA CERTAMEN 2023

– Sol·licitud de participació en un word o format text amb totes les dades del grup i de l’obra: dossier del grup amb l’historial, fitxa tècnica i artística de l’obra, sinopsi, fotografies, vídeos i crítiques de premsa si n’hi ha.

– Fotocòpia del NIF del grup.

– Fotocòpia de l’Exempció de l’IVA.

6. Exclusió de la Mostra

Independentment del moment de programació o representació en què es trobin les ofertes admeses (abans, durant o després) qualsevol podrà ser exclosa per:

– alteració per part de l’oferta admesa de qualsevol aspecte recollit a la documentació presentada en el període de presentació de documents

– incompliment de les indicacions o requeriments del personal municipal responsable del l’auditori municipal

– Incompliment de qualsevol apartat d’aquesta convocatòria

7. Altres

Qualsevol circumstància no prevista en aquestes Bases serà resolta pels responsables municipals de la Mostra. L’admissió i la participació en aquesta Mostra implica acceptar aquestes Bases i la normativa vigent aplicable.

Una vegada impresa la publicitat dels espectacles admesos a la Mostra Certamen de teatre Amateur de Santa Maria del Camí 2023, l’oferta que cancel·li les seves actuacions, llevat que sigui per motius de força major, podrà quedar exclosa d’aquesta convocatòria i de les relacionades amb les programacions de teatre municipal de Santa Maria del Camí fins a finals de 2024. També se li podran reclamar les despeses de danys i perjudicis que es derivin de la dita cancel·lació.

BASES FORMAT PDF

Publicat a Cultura

Contact Form Powered By : XYZScripts.com