Oberta la convocatòria per a la contractació de socorristes per a la piscina municipal (estiu 2018)

ACTUALITZACIÓ 25 DE MAIG: ja podeu consultar aquí la llista de persones admeses

El divendres 11 de  maig s’obre el termini per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu per cobrir les places necessàries per al servei de piscina municipal durant l’estiu 2018. Els interessats tenen fins el 22 de maig per presentar la seva candidatura.

Procediment:

S’ha de presentar una instància al registre de l’Ajuntament adjuntant el currículum, còpia de les titulacions exigides i certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.

Els requisits mínims dels aspirants són:

 • Tenir complits els 18 anys, i no excedir de l’edat màxima de jubilació
 • Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent
 • Estar amb possessió d’alguns dels següents títols de:
  • Socorrista aquàtic, expedit per la Federació Espanyola o Federacions Autonòmiques de salvament i socorrisme
  • Socorrista i primers auxilis expedit per la Creu Roja
  • Curs d’habilitació de socorrista aquàtic
 • No trobar-se incurs en cap de les causes d’incompatibilitat o incapacitat en conformitat en l’establert per la legislació vigent (obligatorietat de presentar la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals)

Criteris per a la selecció d’aspirants:

 • Experiència: 0,10 punts per cada mes complet de feina, fins a un màxim de 3 punts. L’experiència a empreses privades s’ha d’acreditar mitjanant fotocòpia compulsada del contracte de feina.
 • Cursos: es valorarà aquells cursos que guardin relació amb la plaça que s’ofereix, amb excepció del que hagi servit com habilitació pel desenvolupament de socorrista aquàtic a valorar amb un màxim de 2 punts amb el següent criteri:
  • de menys de 10 hores: 0,10 punts
  • de 10 a 20 hores: 0,20 punts
  • de 21 a 40 hores: 0,30 punts
  • de 41 a 100 hores: 0,40 punts
  • més de 100 hores; 0,50 punts
 • Coneixement del català:
  • Nivell B1: 0,25 punts
  • Nivell B2: 0,50 punts
  • Nivell C1: 0,75 punts
  • Nivell C2: 1 punt

Calendari

 • Inscripció i presentación de sol·licituds: de l’11 al 22 de maig
 • Baremació: 23 i 24 de maig
 • Publicació d’admesos: 25 de maig. La llista es publicarà a la web de l’Ajuntament i al taulell d’anuncis.
 • Reclamacions: dilluns 28 i dimarts 29
 • Entrevistes: dimecres 30 i dijous 31 de maig.

 

Etiquetat amb: , ,
Publicat a Esports

Contact Form Powered By : XYZScripts.com