Ple ordinari del mes de Juliol

El dijous dia 31 de juliol tendrà lloc el ple ordinari d’aquest mes a les 21h. a la Sala de Plens de l’ajuntament
I.-Part Resolutòria:

1.-Sol.licitud ajut Conselleria Comerç, Indústria i Energia cofinançament adquisició immoble per a Ecomuseu.
2.-Inici expedient contractació adquisició immoble per a Ecomuseu.
3.-Subsanació deficiències Revisió Normes Subsidiàries.
4.-Resolució contracte obres “Remodelació C/ Església i part de la Plaça”.
5.-Ampliació termini al.legacions catàleg de béns.
6.-Aprovació inicial modificació crèdits pressupost Ajuntament amb càrrec al romanent de tresoreria.
7.-Moció EU-EV: Directiva Comunitària jornada laboral.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com