Publicació de la puntuació provisional del procediment selectiu per a la creació d’una borsa d’operaris/operàries de la brigada municipal.

Així d’acord amb la base setena de la convocatòria, “la llista d’aprovats, presentació de documents i formalització del contracte” la puntuació obtinguda en el procés selectiu, determinarà l’ordre de situació dels aspirants de major a menor puntuació, per tant a partir de la fase final d’entrevista personal, es disposa la següent relació de candidats aprovats per ordre de puntuació:

Acabada la valoració per part del Tribunal es fa públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament el DNI de les persones per estricte ordre de puntuació, a l’efecte d’efectuar les reclamacions o observacions oportunes sobre la valoració dels mèrits.

Les persones aspirants disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració total provisional del procediment selectiu, les quals es resoldran en el termini de deu dies hàbils, en el qual es publicarà la llista definitiva. En cas contrari, s’entendrà elevada a definitiva. El Tribunal qualificador elevarà la llista definitiva a la Junta de Govern Local per a la constitució de la borsa de treball d’operaris/operàries per a la brigada municipal. Aquesta es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web.

En cas de no haver al·legacions, en el termini assenyalat, s’elevarà a definitiu el llistat publicat.

Podeu descarregar-vos aquesta informació en format pdf al següent enllaç: ANUNCI, i al tauler d’anuncis de la pàgina web: TAULER D’ANUNCIS.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com