Publicació del llistat provisional de candidats del procés selectiu per cobrir com Personal Funcionari de Carrera nou places de Policia Local mitjançant Procediment Extraordinari.

Una una vegada comprovat el resultat de totes les proves realitzades durant el procés i la documentació presentada, s’ha elaborat un llistat provisional de candidats.

Podeu consultar l’esmentat llistat en el següent enllaç: LLISTAT PROVISIONAL.

També el trobareu al nostre tauler d’anuncis.

S’atorguen 10 dies hàbils comptadors des del dia següent d’aquesta publicació per tal de presentar les reclamacions oportunes . En el supòsit que no hi hagués cap reclamació, en finalitzar el termini, es publicarà la relació com a definitiva a la pàgina web de l’Ajuntament, el tauler d’anuncis i el boib.

Publicat a Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com