Publicació del llistat provisional de candidats del procés selectiu per cobrir com a Personal Funcionari de Carrera nou places de Policia Local mitjançant Procediment Extraordinari.

Una una vegada comprovat el resultat de totes les proves realitzades durant el procés i la documentació presentada, s’ha elaborat un llistat provisional de candidats.

Podeu consultar l’esmentat llistat en el següent enllaç: LLISTAT PROVISIONAL.

També el trobareu al nostre tauler d’anuncis.

S’atorguen 10 dies hàbils comptadors des del dia següent d’aquesta publicació per tal de presentar les reclamacions oportunes . En el supòsit que no hi hagués cap reclamació, en finalitzar el termini, es publicarà la relació com a definitiva a la pàgina web de l’Ajuntament, el tauler d’anuncis i el boib.

Publicat a Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com