Sessió ordinària del Ple de la Corporació (31-01-2013 a les 21 h)

Sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el proper dijous 31-01-2013 a les 21 h.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació acta sessió 15-11-2012.
2.-Aprovació compte general pressupost 2011 Ajuntament.
3.-Aprovació compte general pressupost 2011 Residència.
4.-Aprovació inicial Reglament emissora municipal “Ràdio Rebull”.
5.-Aprovació padró habitants a 01-01-2012.
6.-Nomenament de vocal i suplent assemblea consorci aigües.
7.-Proposta de nomenament Jutge de Pau.
8.-Moció Batlia per la difussió i la promoció de la llengua i la cultura.
9.-Moció Batlia: Detecció de dioxines en els pous dels voltants de Son Reus.
10.-Moció Batlia: espais naturals.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.
Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com