Sessió ordinària del ple de la corporació dia 19-09-2014 a les 21h

D’ordre de la Sra. Batlessa-Presidenta, per la present se’l convoca a la sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el proper dijous 18-09-2014 a les 21 h.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació acta sessió anterior.

2.-Camí del Cabàs.

3.-Conveni col.laboració Conselleria de Família i Serveis Socials supervissió targetes aparcament persones discapacitades amb greus problemes de mobilitat.

4.-Depuració saldos obligacions pendents de pagament.

5.-Baixes drets reconeguts.

6.-Crèdit extraordinari projecte canvi coberta escoleta “Mestre Miralless”.

7.-Suplement crèdit finançant mijançant romanent líquid tresoreria.

8.-Crèdit extraordinari reforma banys residència.

9.-Conveni de col.laboració amb el motoclub Escuderia l’Ofre.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions Batlia.

2.-Precs, preguntes i mocions.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols.

Santa Maria del Camí, 15-09-2014.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com