Sessió ordinària del Ple de la Corporació dia 21-11-2013

D’ordre de la Sra. Batlessa-Presidenta, per la present se’l convoca a la sessió

ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el proper dijous 21-11-

2013 a les 21´00 h.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1-Aprovació acta sessions 19-09-2013 i 27-09-2013.

2-Dictamen modificació de crèdits, modalitat suplement de crèdit finançat amb

romanent de tresoreria per a despeses generals (Liquidació exercici econòmic

2012).

3-Dictamen modificació Ordenança Fiscal IBI (urbana).

4-Dictamen modificació Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per parades,

barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions similars en terrenys

d´ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, pel que

fa a l´art. 3er, darrer paràgraf.

5-Dictamen aprovació del Reglament de Règim Intern del Servei Municipal de

Teleassistència Domiciliària.

6-Dictamen modificació festes locals 2014.

7-Dictamen denominació C/ S´Escorxador.

8-Dictamen moció Batlia: Destinar els doblers dels Mestres en vaga als

mateixos centres.

9-Dictamen moció Batlia: Petició modificació de la Llei de Símbols de les

Balears.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.

2.-Precs, preguntes i mocions.

EL SECRETARI ACCIDENTAL

Sgt: Josep Sbert.

Santa Maria del Camí, 18-11-2013.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com