Sessió ordinària del Ple de la Corporació dijous 27-11-2014 a les 21 h.

D’ordre de la Sra. Batlessa-Presidenta, per la present se’l convoca a la sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el proper dijous 27-11-2014 a les 21 h.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació acta sessió anterior.

2.-Pressupost 2015.

3.-Adhesió al punt d’entrada de factures electròniques de l’Administració de l’Estat.

4.-Depuració saldos obligacions Patronat.

5.-Depuració saldos drets Patronat.

6.-Pla desenvolupament turístic Ajuntament 2014.

7.-Conveni col.laboració amb l’ATIB gestió impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

8.-Conveni amb col.laboració amb l’ATIB gestió impost sobre vehicles de tracció mecànica.

9.-Conveni cessió a l’Ajuntament de la Biblioteca de Bartomeu Simonet Canyelles.

10.-Conveni col.laboració tràfic, pel que es formalitza l’adhesió al conveni específic de col.laboració suscrit entre tràfic i la Federació espanyola de municipis i províncies en matèria de seguretat vial.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions Batlia.

2.-Precs, preguntes i mocions.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols.

Santa Maria del Camí, 24-11-2014.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com