Sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el prop

D’ordre de la Sra. Batlessa-Presidenta, per la present se’l convoca a la sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el proper dijous 29-09-2011 a les 21´00 h.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1- Moció PSM sobre els retalls en l´ensenyament.
2- Moció PSM sobre la modificació del reglament del POS.
3- Moció PSM a favor del tren i la mobilitat sostenible.
4- Moció PSM perquè el Català sigui requisit d´accés a la funció pública.
5- Moció PSM sobre el conveni ferroviari signat l´any 2008.
6- Moció Equip de Govern sobre la posada en funcionament de l´IES Santa Maria del Camí
7- Moció PP perquè s´obri el procediment oportú per tal de declarar Fill Adoptiu de Santa Maria del Camí a Mn. Pedro Rosselló Far.
8- Moció PP eliminació dedicació exclusiva.
9- Nomenament vocals de la Junta Rectora del Consorci d´aigües de Santa Maria del Camí.
10- Addenda al conveni d´encomanda de gestió entre l´Ajuntament de Santa Maria del Camí i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers.
11- Conveni de col.laboració entre l´Ajuntament de Santa Maria del Camí i la Fundació Deixalles per a la recollida de roba usada en el terme municipal de Santa Maria del Camí.
12- Modificació del Reglament del Mercat de Santa Maria del Camí.
13- Modificació Ordenança fiscal Impost Béns Immobles (IBI).
14- Modificació Ordenança Fiscal Impost Vehicles Tracció Mecànica (IVTM).
15- Modificació Ordenaça Fiscal Impost Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO).
16- Modificació Ordenança Fiscal Taxa prestació servei recollida de fems i el seu tractament, transferencia i transport.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com