Contractació

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accès a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008, els ajuntaments estan obligats a difondre mitjançant les seves pàgines webs els plecs i anuncis de licitació, a més de tot tipus de concursos.

Ley 30/2007, 30 de octubre, de contratos del sector público. Publicat al BOE núm. 261 de dia 31 d’octubre de 2007.
El contingut d’aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.

1/ Pel que fa als terminis de publicació, l’únic document que dóna fe dels terminis és l’edicte al Diari oficial corresponent.

2/ Pel que fa al contingut, en cas de discrepàncies entre la documentació subministrada de forma presencial i la publicada a la pàgina web, prevaldrà la primera.

Documentació

Contractació obres de reforma i ampliació del Centre de Dia. 

Accés a la documentació

Plec clàusules Reforma i ampliació Centre Dia

Resum centre de dia

Pressupost centre de dia

Justificació centre de dia

Plànols

Projecte

Procediments tancats SeleccionarVeure