Arxius anuals: 2011

Convocatòria Ple extraordinari 28-11-2011

D’ordre de la Sra. Batlessa-Presidenta, per la present se’l convoca a la sessió extraordinà del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el proper dilluns 28-11-2011 a les 08´15 h.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1- Modificació acord de Ple de la sol.licitud línia de crèdit ICO per a la cancel.lació de deutes de l´Ajuntament de Santa Maria del Camí amb empreses i autònoms.

Publicat a General

IX Fira del Vi Novell i I Festa de la Tapa

Podeu veure el programa aquí.

Publicat a General

Sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el prop

D’ordre de la Sra. Batlessa-Presidenta, per la present se’l convoca a la sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el proper dijous 17-11-2011 a les 21´00 h.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1- Sol.licitud línia de crèdit ICO per a la cancel.lació de deutes de l´Ajuntament de Santa Maria del Camí amb empreses i autònoms.

2- Modificació Ordenança Fiscal de la Taxa prestació serveis escola de música.

3- Modificació Ordenança Fiscal de la Taxa escoleta municipal “Es Pi Gros”.

4- Modificació Ordenança Fiscal de la Taxa prestació de serveis de la “Residència Cas Metge Rei”.

5- Declaració de no disponibilitat dels crèdits corresponents al retall de les nòmines d´acord amb el RDL 8/2010.

6.- Rectificació Padró d´habitants a 01-01-2011.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.

2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General

Ple extraordinari: 10-10-2011 a les 21h

D’ordre de la Sra. Batlessa-Presidenta, per la present se’l convoca a la sessió extraordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el proper dilluns 10-10-2011 a les 21´00 h.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1.- Pla d´Obres i Serveis 2012.

Publicat a General

Pagaments de tributs 2011 a través d’internet

Podeu pagar els tributs aquí.

Publicat a General

Sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el prop

D’ordre de la Sra. Batlessa-Presidenta, per la present se’l convoca a la sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el proper dijous 29-09-2011 a les 21´00 h.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1- Moció PSM sobre els retalls en l´ensenyament.
2- Moció PSM sobre la modificació del reglament del POS.
3- Moció PSM a favor del tren i la mobilitat sostenible.
4- Moció PSM perquè el Català sigui requisit d´accés a la funció pública.
5- Moció PSM sobre el conveni ferroviari signat l´any 2008.
6- Moció Equip de Govern sobre la posada en funcionament de l´IES Santa Maria del Camí
7- Moció PP perquè s´obri el procediment oportú per tal de declarar Fill Adoptiu de Santa Maria del Camí a Mn. Pedro Rosselló Far.
8- Moció PP eliminació dedicació exclusiva.
9- Nomenament vocals de la Junta Rectora del Consorci d´aigües de Santa Maria del Camí.
10- Addenda al conveni d´encomanda de gestió entre l´Ajuntament de Santa Maria del Camí i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers.
11- Conveni de col.laboració entre l´Ajuntament de Santa Maria del Camí i la Fundació Deixalles per a la recollida de roba usada en el terme municipal de Santa Maria del Camí.
12- Modificació del Reglament del Mercat de Santa Maria del Camí.
13- Modificació Ordenança fiscal Impost Béns Immobles (IBI).
14- Modificació Ordenança Fiscal Impost Vehicles Tracció Mecànica (IVTM).
15- Modificació Ordenaça Fiscal Impost Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO).
16- Modificació Ordenança Fiscal Taxa prestació servei recollida de fems i el seu tractament, transferencia i transport.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General

Pagaments tributs 2011

Al Boib de 18 d’agost de 2011 es fan públics els plaços de pagaments de tots els tributs de 2011, de dia 3 d’octubre a dia 5 de desembre de 2011 (ambdós inclosos).

A les Cases des Mestres vendran els dies 19, 20 i 21 d’octubre de 09.30h a 13.30h per poder treure l’avís de pagament. No es cobraran en efectiu, els veinats hauran d’anar amb la carta de pagament al banc.

Publicat a General

Pressuposts 2011

Pressupost 2011, en exposició pública.

Pressupost 2011.

Publicat a General

Convocatoria ple extraordinari, dilluns 1 d’agost de 2011. 21h

Convocatòria ple 01-08-2011.

Publicat a General

Enquesta Escola d’Estiu

Enquesta Escola d’Estiu 2011.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com