Aprovació inicial Pressupost 2020.

El pressupost es va aprovar a la sessió extraordinària de la coorporació que va tenir lloc dijous 9 de gener.

L’Ajuntament en Ple en sessió de dia 9 de gener de 2020 va aprovar inicialment el Pressupost General de l’Entitat per a l’exercici econòmic de 2020, format pel Pressupost de l’Ajuntament i el pressupost del Patronat de la Residència per a persones majors de “Cas Metge Rei”, les seves bases d’execució i la plantilla de personal amb els annexos corresponents, amb els llocs de feina reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

L’expedient s’exposa al públic a la Secretaria de la Corporació perquè els interessats legitimats segons el que disposa l’art. 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refús de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i pels motius taxativament establerts, puguin presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a. Termini d’exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a partir del següent al de la data de publicació d’aquest anunci al BOIB.
b. Oficina de presentació: Registre General de l’Ajuntament.
c. Òrgan davant el que es reclama: Ple de l’Ajuntament.

En cas de què no es presentin reclamacions dins el termini esmentat, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, d’acord amb el que preveu l’art. 169 del R.D Legislatiu 2/2004 i en funció de l’acord de Ple, adoptat a la mateixa sessió.

Aquí podeu descarregar el BOIB nº5 11 de gener de 2020 on surt publicada oficialment aquesta informació.

Etiquetat amb: ,
Publicat a Batlia, Economia i hisenda, General, Ple de l'Ajuntament, Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com