Convocat Ple Ordinari per dijous, 26 de gener a les 20h.

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació per dijous, 26 de gener, que tendrà lloc a Ca s’Apotecari, a les 20h del vespre.

I.-Part Resolutòria:

1. Imposició i ordenació taxa utilització privativa i aprofitament especial domini públic local constituïts al sòl, subsòl o vol de la via pública a favor d’empreses o entitats explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 

2. Encàrrec de gestió a la Mancomunitat del Raiguer per la provisió de diferents programes i serveis de l’àrea de serveis socials fins 31 de desembre de 2023. 

3. Adhesió acord marc subministrament energia elèctrica i al resultat de la licitació del contracte basat en l’ acord marc, derivats de la subhasta del 28 de desembre de 2022.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:
1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

Etiquetat amb:
Publicat a Batlia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com