Convocatòria d’ajudes extraordinàries per a empreses per pal·liar els efectes de la Covid-19

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes a persones físiques i jurídiques amb establiment obert al municipi de Santa Maria del Camí que han tengut pèrdues en la facturació a causa de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19.

L’ajuda serà de 1.500€ per centre de treball o establiment, el mateix import per tots els sector econòmics amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim: 3.000,00€).

La documentació a entregar és :
– Annex I
– Annex II
– Annex III
Complimentats, els trobareu a la publicació del BOIB corresponent, que podeu descarregar en format pdf AQUÍ.

Altra documentació a adjuntar:
  a) Persones físiques: còpia del DNI o NIE, per les dues cares. Si és una persona jurídica: CIF. Ambdós supòsits s’han de poder llegir correctament (format PDF).
  b) Certificat tributari de situació censal a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, on consti d’alta del centre de treball o establiment pel qual es demana l’ajuda, del mes
  de gener de 2021 o posterior i a nom de la persona o entitat que demana l’ajuda.
  c) Fotografia actual de la façana de l’establiment on es vegi el nom comercial, si hi fos i en té, i una fotografia de l’interior de l’establiment (en format jpg).
  d) Si es tracta d’una Comunitat de béns o Entitat sense personalitat jurídica, contracte subscrit entre els membres i designació del representant.
  e) Certificat expedit per l’entitat bancària de titularitat bancària. No s’admeten altres documents per acreditar la titularitat de compte bancari com poden ser un rebut, un document elaborat per l’interessat, etc.

L’adreça de contacte és la següent:
subvencions@ajsantamariadelcami.net

La data límit per a la presentació de documentació és dia14 de juliol.

Publicat a Promoció econòmica i turisme

Contact Form Powered By : XYZScripts.com