Convocatòria ordinària del ple de la corporació

El proper dijous 21 de setembre es farà una sessió ordinària del ple de la Corporació amb el següent ordre del dia.

I.-Part Resolutòria:
1.-Aprovació acta sessió anterior
2.-Aprovació Compte General 2016 (Ajuntament i Residència)
3.-Modificació crèdits per transferències entre diferents àrees funcionals.
4.-Ordenança municipal tinença animals perillosos.
5.-Ordenança fiscal taxa atorgament llicència tinença animals perillosos.
6.-Ordenança municipal expedició targetes d’armes i de la seva utilització.
7.-Modificació ordenança fiscal expedició documents administratius.
8.-Adhesió Campanya Estratègia local per a l’igualtat.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:
1.-Comunicacions de Batlia
2.-Precs, preguntes i mocions.

Etiquetat amb:
Publicat a Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com