Llistat Definitiu Oferta Arxiver/a (Nºoferta   04 2022 006058).

Nicolau Canyelles Parets, com a Batle- president de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí

Atès la comunicació emesa a data del  passat  29 de desembre de 2022 a tots els candidats que es varen inscriure a l’oferta d’arxiver/a, per  tal  que aportassin a una primera fase la documentació per  registre corresponent als requisits per formar part del procés selectiu.

Atès es va donar un termini de 10 dies naturals des de la recepció de la comunicació a cadascun dels inscrits  a l’oferta esmentada, per aportar la documentació electrònicament o de forma presencial a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Atès que ha finalitzat  el  termini  com a data límit  al  divendres dia 13 a les 12:00 hores per  aportar  la documentació que mancava als candidats interessats en formar part del procés selectiu i que inicialment es trobaven exclosos per manca d’aportació de documentació

FAIG CONSTAR

Que respecte al total de candidats inscrits a l’oferta  042022006058 arxiver/a, finalment han acredditat el  compliment dels requisits els següents candidats:

Que una vegada publicat aquest document, es procedeix a l’aportació de mèrits i autobaremació per part dels candidats admesos.
Que sel’s notificarà als candidats admesos les posteriors fases d’aportació de documentació i procés selectiu.

COMUNICACIÓ

Publicat a Batlia, General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com