Sessió ordinària del Ple de la Corporació (16-05-2013 a les 21 h)

Sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el proper dijous 16-05-2013 a les 21 h.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació acta sessió 11-04-2013.
2.-Modificació ordenança fiscal impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
3.-Modificació ordenança fiscal taxa ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com