Aprovat el Pressupost General del 2015

L’Ajuntament contempla uns ingressos de quasi 5 milions d’euros i un deute d’un 2’13% del pressupost.

El dia 15 de gener, una vegada passat el temps d’exposició pública de la proposta inicial i sense que s’hagués presentat cap reclamació, es va publicar al BOIB el pressupost consolidat de l’Ajuntament per aquest 2015.

Antoni Jaume, regidor d’Hisenda i Règim intern ha presentat aquests pressupostos com a “molt realistes ja que estan basats en la despesa de l’any anterior i les necessitats que els tècnics i professional de l’Ajuntament per una banda, i els regidors i ciutadans per una altre, han manifestat”.

La distribució del pressupost respon, com s’ha fet durant tota la legislatura, als tres eixos bàsics

d’actuació als que l’equip de Govern s’havia compromès:

1. Mantenir serveis municipals i la seva qualitat

2. La protecció social

3. La promoció econòmica i turística del municipi

La despesa

La despesa es distribueix entre les grans àrees de gestió de la següent manera:

 Serveis públics (seguretat, urbanisme, aigua, fems, cementiri, enllumenat, parcs, via pública): 2.002.694,77€

 Administració general: 945.474€

 Educació: 604.945,14€

 Esports: 30.000 €

 Cultura: 243466,58€

 Serveis socials i promoció social: 275.747,79

 Promoció econòmica: 129.504,64€

 Joventut: 116.883,27€

 Sanitat (manteniment PAC): 84.600€

 Festes: 54.811€

Els ingressos

Pel que fa als ingressos, es preveuen quasi 5 milions d’euros que provenen de:

 Impostos directes: 2.070.097,53€

 Taxes: 1.487.812,93 €

 Transferències de l’Administració General de l’Estat, de la Comunitat Autònom o del Consell de Mallorca: 1.344.716,02€

 Impostos indirectes: 66.799,20€

Patronat de la Residència Cas Metge Rei

El Patronat de la Residència de Cas Metge Rei, un ens amb personalitat pròpia associat a l’Ajuntament, preveu uns ingressos de 620.330€ distribuïts de la següent manera:

 Taxes dels residents: 445.200€

 Aportacions del Govern de les Illes Balears: 100.000€

 Aportacions de l’Ajuntament: 75.000€

 Ingressos patrimonials: 130€

Pel que fa a la despesa, 394.255,96€ corresponen al cost de personal i 225.874€ al manteniment de la infraestructura i el desenvolupament normal del servei.

Deute i Pla d’Ajustament

Actualment l’Ajuntament de Santa Maria té un deute públic de 117.649,24€, un 2,13% de seu pressupost. Aquest endeutament, inferior al de l’inici de legislatura i al de la mitja de municipis de Mallorca, correspon a inversions a carrers que es dugueren a terme els anys 2008 i 2009.

Degut a la situació que econòmica de administracions con el Govern Balear o el Consell, no es varen pagar les obligacions reconegudes i l’Ajuntament es va haver d’adherir al Pla d’Ajustament de l’Estat Central. Això va suposar una pèrdua d’autonomia i l’obligatorietat de fer modificacions a taxes i inversions. Després de 3 anys intensos de feina s’ha retornat el 100% del deute del pla de proveïdors i l’Ajuntament de Santa Maria ha estat dels primers de l’estat en sortir d’aquest Pla d’Ajustament.

Podeu consultar els pressupost complet aquí i el la publicació al BOIB

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com