Convocatòria per a la contractació de socorristes per a la piscina municipal (estiu 2017)

El divendres 19 s’obre el termini per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu per cobrir les places necessàries per al servei de piscina municipal durant l’estiu 2017. Els interessats tenen fins el 29 de maig per presentar la seva candidatura.

Procediment:

-S’ha de presentar una instància al registre de l’Ajuntament adjuntant el currículum i còpia de les titulacions exigides.

Els requisits mínims dels aspirants són:

 • Tenir complits els 18 anys, i no excedir de l’edat màxima de jubilació
 • Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent
 • Estar amb possessió d’alguns dels següents títols de:
  • Socorrista aquàtic, expedit per la Federació Espanyola o Federacions Autonòmiques de salvament i socorrisme
  • Socorrista i primers auxilis expedit per la Creu Roja
  • Curs d’habilitació de socorrista aquàtic
 • No trobar-se incurs en cap de les causes d’incompatibilitat o incapacitat en conformitat en l’establert per la legislació vigent.

Criteris per a la selecció d’aspirants:

 • Experiència: 0,10 punts per cada mes complet de feina, fins a un màxim de 3 punts. L’experiència a empreses privades s’ha d’acreditar mitjanant fotocòpia compulsada del contracte de feina.
 • Cursos: es valorarà aquells cursos que guardin relació amb la plaça que s’ofereix, amb excepció del que hagi servit com habilitació pel desenvolupament de socorrista aquàtic a valorar amb un màxim de 2 punts amb el següent criteri:
  • de menys de 10 hores: 0,10 punts
  • de 10 a 20 hores: 0,20 punts
  • de 21 a 40 hores: 0,30 punts
  • de 41 a 100 hores: 0,40 punts
  • més de 100 hores; 0,50 punts
 • Coneixement del català:
  • Nivell B1: 0,25 punts
  • Nivell B2: 0,50 punts
  • Nivell C1: 0,75 punts
  • Nivell C2: 1 punt

 

Etiquetat amb: , ,
Publicat a Esports

Contact Form Powered By : XYZScripts.com