Convocatòria per a la contractació de socorristes per a la piscina municipal

El dimarts 17 s’obre el termini per a la presentació de sol·licituds per participar en procés selectiu per cobrir les places necessàries per el servei de piscina municipal durant l’estiu 2016. Els interessats han de presentar una instància al registre de l’Ajuntament fins dia 27 de maig. S’ha d’adjuntar el currículum i còpia de les titulacions exigides.

Els requisits mínims dels aspirants són:

a) Tenir complits els 18 anys, i no excedir de la edat màxima de jubilació

b) Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria , Graduat Escolar o equivalent

c) Estar amb possessió de alguns dels següents títols de :

  • Socorrista aquàtic, expedit per la Federació Espanyola o Federacions Autonòmiques de salvament i socorrisme
  • Socorrista i primers auxilis expedit per la Creu Roja
  • Curs d’habilitació de socorrista aquàtic

d) No trobar-se incurs en cap de les causes d’incompatibilitat o incapacitat en conformitat en l’ establert a les Lleis

 

Per a la selecció d’aspirants s’utilitzaran els següents criteris:

a) Experiència: per haver treballat a llocs de socorristes, 0’10 punts per cada mes complet de feina, fins a un màxim de 3 punts. L’experiència a empreses privades s’ha d’acreditar mitjanant fotocopia compulsada del contracte de feina.

b) Cursos: es valorarà aquells cursos que guardin relació amb la plaça que s’ofereix, amb excepció del que hagi servit com habilitació pel desenvolupament de socorrista aquàtic a valorar amb un màxim de 2 punts amb el següent criteri: de menys de 10 hores: 0’10 punts;  de 10 a 20 hores: 0’20 punts; de 21 a 40 hores: 0’30 punts; de 41 a 100 hores: 0’40 punts; més de 100 hores; 0’50 punts.

c) Coneixement del català: grau oral: 0’25;  grau mitjà: 0’50.

Publicat a General, Règim intern i contractació

Contact Form Powered By : XYZScripts.com