Proposta Pressuposts Generals de l’Ajuntament de Santa Maria 2016

L’equip de Govern presentarà dijous una proposta de pressuposts realistes i molt condicionats per la normativa estatal

El plenari de dijous 19 de novembre debatrà el projecte de Pressuposts Generals de l’Ajuntament de Santa Maria  que els conformen el pressupost de la residència de Cas Metge Rei i de l’Ajuntament.

Aquests pressupostos, els primers del nou equip de Govern, són uns pressupostos molt condicionats per la normativa estatal, que segueixen la línia de contenció marcada en els darrers anys i realistes,  ja que es basen en l’experiència i necessitats reals dels tècnics de cada una de les àrees de govern.

La normativa referent a l’estabilitat pressupostària marca l’obligatorietat de l’equilibri pressupostari, la limitació de la despesa, el límit del deute i el termini de pagament de proveïdors. A més, el principal increment de despesa fa referència a la pujada de l´1% de la massa salarial i al desemborsament de la paga extra restant del 2012, dues accions que venen determinades per la Llei General de Pressuposts del Govern d’Espanya.

Residència Cas Metge Rei

El pressupost de la residència es manté, igual que l’any 2015, en 620.330€,  però s’ha fet una redistribució de la despesa que permet respondre a la normativa estatal i a les necessitats actuals del servei. Així, s’incrementa la despesa destinada a personal i a inversions i baixa la despesa corrent.

Aquesta baixada es basa en dos fets: per una part el programa de contenció de despesa ordinària presentat per la gerència i, per altra, per l’experiència, ja que és una partida que sempre té superàvit.

Pel que fa als ingressos es manté la mateixa distribució que en l’exercici actual: un 70% dels ingressos provenen de les taxes dels residents i el 40% restant es reparteix en una aportació del Govern Balear (100.000€) i una aportació de 75.000€ per part de l’Ajuntament.

El pressupost de la residència ja ha estat aprovat pel seu Patronat.

Ajuntament

El pressupost de l’Ajuntament per l’any 2016 ascendeix a 5.005.171,09€, el que suposa un creixement  d’un 0,7% respecte a l’any passat.

En l’àrea d’ingressos destaca una baixada de més de 58.000€ respecte a aquest any en impostos directes (baixada recaptació de l’IBI) que es veu compensada amb l’increment d’impostos indirectes (principalment increment de l’activitat de construcció) i taxes.

Pel que fa a les despeses, de la mateixa manera que en el cas de la residència, augmenta la despesa en personal per respondre a la Llei de Pressupostos Generals (increment de la massa salarial en un 1% i retorn de la part pendent de la paga doble de 2012) així com les despeses corrents i serveis en 74.633€.

Podeu consultar la proposta completa a l’àrea de transparencia d’aquesta web.

Publicat a Economia i hisenda, General, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com